Dịch Vụ Kế Toán


dich-vu-ke-toan
Dịch Vụ Kế Toán

I. HÀNG THÁNG


- Lập và trực tiếp đi nộp tại Chi cục thuế các Báo cáo thuế Giá trị gia tăng, Báo cáo thống kê, Báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (nếu có);
- Nhập liệu và xữ lý số liệu trên phần mềm kế toán. In ấn Phiếu Thu, Phiếu Chi, Phiếu Nhập Kho, Phiếu Xuất Kho…theo từng chứng từ gốc;


- Theo dõi trích khấu hao tài sản cố định;
- Lập và theo dõi Hợp đồng lao động, bảng lương nhân viên;
- Phân loại, sắp xếp và tổ chức lưu trữ chứng từ;
- Hoàn thiện, in ấn và lưu trữ sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành;
- Gởi cho khách hàng Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh (Lãi – Lỗ) hàng tháng;

II. HÀNG QUÝ

- Lập tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân hàng quý;
- Lập các báo cáo thống kê hàng quý theo quy định;

III. HÀNG NĂM

- Thực hiện Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân…
- Thực hiện Báo cáo tài chính cuối năm gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản;
- Nộp các tờ khai thuế đầu năm tài chính theo quy định.Mr Linh:  0983 946 062
Nick chat Yahoo: linhav5000
Nick chat Skype: ngoclinh.ub


Tag: dich vu ke toan, dich vu ke toan thue, bao cao thue, so sach ke toan, khai bao thue, quyet toan thue,dich vu bao cao thue, dich vu khai bao thue, dich vu quyet toan thue, tu van thue, dich vu tu van thue, dich vu ke toan gia re, dich vu ke toan thue gia re, bao cao thue gia re, so sach ke toan gia re, khai bao thue gia re,quyet toan thue gia re, dich vu bao cao thue gia re, dich vu khai bao thue gia re, dich vu quyet toan thue gia re, tu van thue gia re, dich vu tu van thue gia re, dich vu ke toan o dau, dich vu ke toan thue o dau, bao cao thue o dau, so sach ke toan o dau, khai bao thue o dau, quyet toan thue o dau, dich vu bao cao thue o dau, dich vu khai bao thue o dau, dich vu quyet toan thue o dau, tu van thue o dau, dich vu tu van thue o dau, dich vu ke toan gia re o dau, dich vu ke toan thue gia re o dau, bao caothue gia re o dau, so sach ke toan gia re o dau, khai bao thue gia re o dau, quyet toan thue gia re o dau, dich vu bao cao thue gia re o dau, dich vu khai bao thue gia re o dau, dich vu quyet toan thue gia re o dau, tu van thue gia re o dau, dich vu tu van thue gia re o dau


Tag: dich vu ke toan, dich vu ke toan thue, bao cao thue, so sach ke toan, khai bao thue, quyet toan thue, dich vu bao cao thue, dich vu khai bao thue, dich vu quyet toan thue, tu van thue, dich vu tu van thue, dich vu ke toan gia re, dich vu ke toan thue gia re, bao cao thue gia re, so sach ke toan gia re, khai bao thue gia re,quyet toan thue gia re, dich vu bao cao thue gia re, dich vu khai bao thue gia re, dich vu quyet toan thue gia re, tu van thue gia re, dich vu tu van thue gia re, dich vu ke toan o dau, dich vu ke toan thue o dau, bao cao thue o dau, so sach ke toan o dau, khai bao thue o dau, quyet toan thue o dau, dich vu bao cao thue o dau, dich vu khai bao thue o dau, dich vu quyet toan thue o dau, tu van thue o dau, dich vu tu van thue o dau, dich vu ke toan gia re o dau, dich vu ke toan thue gia re o dau, bao caothue gia re o dau, so sach ke toan gia re o dau, khai bao thue gia re o dau, quyet toan thue gia re o dau, dich vu bao cao thue gia re o dau, dich vu khai bao thue gia re o dau, dich vu quyet toan thue gia re o dau, tu van thue gia re o dau, dich vu tu van thue gia re o dau

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.