TRỌNG ÂM TRONG NHÓM TỪ VÀ TRONG CÂU TIẾNG ANH


Trọng âm trông câu là một yếu tố quan trọng tạo nên vần điều trong tiếng Anh. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ từ được nhấn mạnh nhất ở từng nhóm từ (nhóm ý tưởng) trong một câu. Mỗi câu nói đều có nhiều hơn một nhóm từ trong đó từ được nhấn mạnh xuất hiện ở cuối nhóm từ đó. Hiện tưởng này vẫn thường được gọi một cách tổng quát là trọng âm trong câu. Khi người nói nhấn mạnh nhất đến một từ, đây không chỉ là sự nhân mạnh mà còn là dấu hiệu kết thúc câu.

Trong lúc nói một câu bình thường (không có từ nào trong câu được đặc biệt nhấn mạnh) mỗi nhóm từ hay có một từ được nhấn mạnh (đây là từ có nội dung). Từ có nội dung trong nhóm từ cuối cùng của câu thường là từ được nhấn mạnh nhất.
The noisy car / has been parked / in the garAGE.
Many peole / often read / the business section / of the NEWSpaper.(“business section” và “newspaper” là danh từ kép.)


The noisy car has been parked in the garAGE.
Many people often read the business section of the NEWSpaper

Khi nói càng chậm, các điểm tạm dừng xuất hiện càng nhiều, câu nói nghe càng dễ hiểu và các chi tiết quan trọng trong câu càng nội bật hơn.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.