Khi Động từ đứng trước chủ từ


A verb agees with its subject even when the verb comes before the subject. Words which may precede the subject include there, here, or who, which, what, and where in questions. In a sentence beginning with there or here the subject is not there or here, it is at the end of the sentence, look for it and then make the verb agree with the real subject. If you are unsure about the subject, ask who or what of the verb.


Một động từ đứng trước chủ từ vãn phải hòa hợp vơi chủ từ đó. Những từ có thể đứng trước chủ từ là there, here hoặc trong câu hỏi với who, which, what, và where. Trong câu bắt đầu bằng there hoặc here chủ từ không phải là there hoặc here, mà nó ở cuối câu, xác định và biến đổi động từ cho hòa hợp với chủ từ đó. Nếu không xác định được đâu là chủ từ, hãy đặt câu hỏi với who và what cho động từ trong câu.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.