PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP ĐỂ CÓ GIỌNG NÓI HAY-Bài 2

A. BÀI TẬP LUYỆN ÂM CƠ BẢN
1. Mập mạp mọc một mụt mụn, hai mụt mụn bọc mọc mặt mập.
2. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Ông nấu ốc nồi đồng, tôi nấu ếch nồi đất.
3. Buổi trưa ăn bưởi chua.
4. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát.
5. Hôm qua, Qua nói Qua qua mà Qua hổng qua. Hôm nay, Qua nói hổng qua mà Qua qua.
6. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi.
7. Lượm một hộp vịt lộn, luộc, lột, lủm.
8. Bụm một bụm bún bỏ vô ống trúm lửng.
9. Lùi đậu, lột đậu, luộc đậu. Đậu luộc, đậu lột, đậu lùi.
10. Một ông lục mập bộc một bọc bắp
11. Một ông sư sãi kéo cái cành tre, kéo sào cho khéo kẻo đè mạ tôi.
12. Một thằng lùn nhảy vô lùm lượm cái chung lủng.
13. Vạch vách đúc bánh đúc cho chồng ăn.
14. Dang díu dằng dai dáng dật dờ!
Vấn vương vô vị việc vu vơ,
Tưởng tin tươm tất tình tươi tốt!
Mong mỏi mặn mà má mởn mơ!
Đắm đuối đầu đường đi đớ đẩn!
Ngập ngừng ngang ngở ngó ngu ngơ,
Lâm ly lưu luyến lòng lai láng!
Thắc thỏm thương thầm thả thẩn thơ.
15. Ông Bụt ở chùa Bùi cầm bùa đuổi chuột.
16. Con lươn nó luồn qua lườn.
17. Con cá mòi béo để gốc quéo cho mèo đói ăn.
18. Lúa nếp là lúa nếp non; Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng
19. Lúa nếp là lúa nếp làng; Lúa lên lớp lớp làm lợn no nê.
20. Đầu làng Bông,băm măng,bát mắm. Cuối làng Bông bát mắm,băm măng.
21. Anh Hạnh ăn hành hăng.
22. Lúc nào lên núi lấy nứa về làm lán nên lưu ý nước lũ.
23. Con két con kẹp con két cái, két kẹp két, cái kẹp cái, con két.
24. Anh Thanh ăn măng, anh Thăng ăn canh.
25. Chùm hoa súng xum xuê suốt mùa mưa.
26. Vịt lội ruộng rồi lặn, vịt rặn một hột vịt.

B. BÀI TẬP LUYỆN ÂM NÂNG CAO
1. Boa, choa, hoa, khoa, loa, ngoa, roa, soa, thoa, toa, xoa, lòa, nhòa, thòa, xòa, hỏa, khỏa, thỏa, tỏa, xỏa, lõa, thõa, xõa, dóa, đóa, góa, hóa, khóa, lóa, thóa, xóa, dọa, họa, tọa.
2. Đoác, hoác, khoác, ngoác, xoác, choạc, loạc, ngoạc, toạc, xoạc.
3. Oách, hoạch, oạch, xoạch.
4. Choai, hoai, khoai, nhoai, thoai, xoai, choài, đoài, hoài, loài, nhoài, soài, toài, xoài, hoải, khoải, ngoải, oải, hoải, khoải, ngoải, soải, xoải, choãi, doãi, choái, đoái, khoái, ngoái, oái, soái, thoái, toái, choại, hoại, loại, ngoại, thoại, toại.
5. Nhoàm, xoàm, ngoạm.
6. Đoan, hoan, khoan, ngoan, oan, toan, voan, xoan, đoàn, hoàn, loàn, soàn, toàn, xoàn, đoản, khoản, doãn, hoãn, ngoãn, noãn, choán, đoán, khoán, soán, thoán, đoạn, hoạn, loạn, ngoạn, soạn.
7. Choang, hoang, khoang, loang, oang, thoang, xoang, choàng, đoàng, hoàng, loàng, oàng, toàng, xoàng, choảng, đoảng, hoảng, khoảng, loảng, soảng, thoảng, xoảng, hoãng, loãng, choáng, hoáng, khoáng, nhoáng, thoáng, toáng, choạng, loạng, nhoạng, soạng, toạng.
8. Doanh, khoanh, loanh, oanh, toanh, doành, đoành, hoành, oành, xoành, hoảnh, khoảnh, ngoảnh, hoánh, hoạnh.
9. Ao, bao, cao, chao, dao, đao, gao, giao, hao, khao, lao, mao, nao, ngao, ngoao, nhao, phao, rao, sao, tao, thao, trao, vao, xao, ào, bào, cao, chào, dào, đào, gào, hào, lào, mào, nào, ngào, nhào, phào, quào, rào, sào, tào, thào, trào, vào, xào, ảo, bảo, cảo, chảo, đảo, giảo, hảo, khảo, lảo, não, nhảo, rảo, sảo, tảo, thảo, trảo, xảo, bão, chão, hão, lão, mão, não, ngão, nhão, rão, áo, báo, cáo, cháo, dáo, đáo, gáo, giáo, háo, kháo, láo, máo, náo, ngáo, ngoao, nháo, pháo, quáo, ráo, sáo, táo, tháo, tráo, váo, xáo, bạo, cạo, chạo, dạo, đạo, gạo, hạo, khạo, lạo, nạo, ngạo, nhạo, rạo, sạo, tạo, thạo, trạo, xạo.
10. Oát, soát, thoát, toát, xoát, đoạt, hoạt, loạt, soạt, thoạt.
11. Au, cau, chau, đau, gau, hau, khau, lau, mau, ngau, nhau, phau, rau, tau, thau, trau, bàu, càu, dàu, gàu, giàu, hàu, làu, màu, ngàu, nhàu, quàu, tàu, tràu, xàu, bảu, cảu, chảu, giảu, lảu, nhảu, rảu, trảu, xảu, báu, cáu, cháu, đáu, gáu, háu, kháu, láu, máu, náu, ngáu, ráu, sáu, táu, tháu, bạu, cạu, lạu, quạu.
12. Hoay, loay, moay, ngoay, nhoay, xoay, ngoảy, hoáy, khoáy, ngoáy, nhoáy, toáy, xoáy, ngoạy.
13. Ắc, bắc, cắc, chắc, đắc, hắc, hoắc, khắc, lắc, mắc, nắc, ngắc, ngoắc, phắc, quắc, rắc, sắc, tắc, thắc, trắc, vắc, xắc, chặc, dặc, đặc, gặc, giặc, hặc, hoặc, khặc, lặc, mặc, nặc, ngoặc, quặc, rặc, sặc, tặc, trặc, vặc.
14. Ăm, băm, căm, chăm, dăm, đăm, găm, giăm, hăm, khăm, lăm, măm, năm, ngăm, nhăm, oăm, phăm, quăm, răm, săm, tăm, thăm, trăm, xăm, bằm, cằm, chằm, dằm, đằm, gằm, giằm, hằm, khoằm, lằm, nằm, nhằm, quằm, rằm, quằm, rằm, tằm, trằm, vằm, bẳm, hẳm, khẳm, lẳm, thẳm, ẵm, bẵm, đẵm, giẵm, cắm, chắm, đắm, gắm, hoắm, khắm, lắm, mắm, nắm, ngắm, nhắm, quắm, rắm, sắm, tắm, thắm, trắm, xắm, bặm, cặm, chặm, dặm, đặm, gặm, giặm, hặm, khoặm, nhặm quặm, rặm, sặm.
15. Ăn, băn, căn, chăn, dăn, khăn, khoăn, lăn, loăn, măn, năn, ngăn, nhăn, phăn, quăn, răn, săn, tăn, thăn, thoăn, trăn, văn, xăn, xoăn, bằn, cằn, chằn, dằn, đằn, gằn, giằn, hằn, hoằn, khằn, lằn, mằn, ngằn, ngoằn, nhằn, oằn, quằn, rằn, tằn, thằn, trằn, vằn, bẳn, cẳn, dẳn, hẳn, hoẳn, khẳn, lẳn, mẳn, nhẳn, tẳn, xoẳn, chẵn, đẵn, nhẵn, sẵn, bắn, cắn, chắn, đắn, gắn, hắn, khắn, khoắn, mắn, nắn, ngắn, nhắn, rắn, sắn, tắn, thắn, vắn, xắn, xoắn, bặn, cặn, chặn, dặn, đặn, gặn, giặn, lặn, mặn, nặn, nhặn, quặn, rặn, tặn, trặn, vặn.
16. Ăng, băng, căng, chăng, dăng, đăng, găng, giăng, hăng, hoăng, khăng, lăng, loăng, măng, năng, nhăng, phăng, quăng, răng, săng, tăng, thăng, trăng, văng, xăng, bằng, chằng, dằng, đằng, giằng, hằng, khằng, lằng, loằng, nằng, ngoằng, rằng, sằng, tằng, thằng, vằng, xằng, ẳng, cẳng, chẳng, dẳng, đẳng, khẳng, lẳng, ngẳng, nhẳng, oẳng, phẳng, quẳng, thẳng, vẳng, bẵng, đẵng, gẵng, hẵng, hoẵng, lẵng, ngoẵng, nhẵng, xẵng, ắng, bắng, dắng, đắng, gắng, hắng, khắng, khoắng, lắng, mắng, nắng, nhắng, sắng, thắng, thoắng, trắng, vắng, bặng, chặng, dặng, đặng, gặng, lặng, nặng, nhặng, quặng, rặng, tặng, thặng.
17. Ắp, bắp, cắp, chắp, đắp, gắp, khắp, lắp, nắp, nhắp, quắng, rắp, sắp, tắp, thắp, xắp, bặp, cặp, chặp, gặp, lặp, quặp.
18. Ắt, bắt, cắt, chắt, choắt, dắt, đắt, gắt, giắt, hắt, hoắt, khắt, khoắt, lắt, loắt, mắt, ngắt, ngoắt, nhắt, oắt, phắt, quắt, rắt, sắt, tắt, thắt, thoắt, trắt, vắt, xắt, bặt, cặt, chặt, dặt, đặt, gặt, giặt, lặt, lặt, ngặt, ngoặt, nhặt, oặt, quặt, rặt, sặt, vặt.
19. Ắc, bấc, cấc, giấc, khấc, lấc, nấc, ngấc, nhấc, quấc, tấc, xấc, bậc, chậc.
20. Âm, châm, dâm, đâm, giâm, hâm, khâm, lâm, mâm, ngâm, nhâm, râm, sâm, tâm, thâm, trâm, vâm, xâm, ầm, bầm, cầm, chầm, dầm, đầm, gầm, giầm, hầm, lầm, mầm, nầm, ngầm, nhầm, phầm, rầm, sầm, tầm, thầm, trầm, xầm, ẩm, bẩm, cẩm, chẩm, gẩm, hẩm, lẩm, mẩm, ngẩm, nhẩm, phẩm, rẩm, sẩm, tẩm, thẩm, trẩm, xẩm, ẫm, bẫm, cẫm, chẫm, dẫm, đẫm, gẫm, giẫm, lẫm, mẫm, ngẫm, rẫm, rẫm, sẫm, thẫm, trẫm, ấm, bấm, cấm, chấm, dấm, đấm, gấm, giấm, hấm, khấm, lấm, nấm, ngấm, nhấm, rấm, sấm, tấm, thấm, ậm, bậm, chậm, dậm, đậm, gậm, giậm, hậm, mậm, nậm, ngậm, nhậm, rậm, sậm, tậm, thậm, trậm, vậm.
21. Ân, bân, cân, chân, dân, gân, hân, huân, khân, khuân, lân, luân, mân, ngân, nhân, phân, quân, rân, sân, tân, thân, trân, truân, tuân, vân, xuân, bần, cần, chần, dần, đần, gần, giần, lần, mần, nần, ngần, nhần, nhuần, phần, quần, rần, sần, tần, thần, thuần, trần, tuần, vần, ẩn, bẩn, cẩn, chẩn, chuẩn, dẩn, khẩn, khuẩn, lẩn, luẩn, mẩn, ngẩn, nhẩn, quẩn, sẩn, tẩn, thẩn, vẩn, xẩn, xuẩn, uẩn, cẫn, dẫn, đẫn, lẫn, mẫn, nẫn, nhẫn, phẫn, quẫn, thẫn, thuẫn, tuẫn, vẫn, ấn, bấn, cấn, chấn, dấn, giấn, hấn, huấn, khấn, lấn, luấn, mấn, nấn, ngấn, nhấn, phấn, quấn, rấn, sấn, tấn, trấn, tuấn, vấn, bận, cận, chận, dận, đận, giận, hận, lận, luận, mận, nhận, nhuận, phận, quận, rận, tận, thận, thuận, trận, vận.
22. Bâng, câng, châng, dâng, khuâng, lâng, nâng, nhâng, tâng, trâng, vâng, quầng, tầng, vầng, hẩng, ngẩng, quẩng, cẫng, hẫng, nẫng, bấng, đấng, nấng, nậng.
23. Ấp, bấp, cấp, chấp, dấp, gấp, giấp, hấp, khấp, lấp, mấp, nấp, ngấp, nhấp, phấp, rấp, sấp, tấp, thấp, trấp, vấp, xấp, ập, bập, cập, chập, dập, đập, gập, giập, hập, khập, lập, mập, nập, ngập, nhập, phập, rập, sập, tập, thập, trập, vập, xập.
24. Ất, bất, cất, chất, đất, hất, khất, khuất, lất, mất, ngất, nhất, phất, quất, rất, sất, suất, tất, thất, truất, tuất, uất, vất, xuất, bật, cật, chật, dật, đật, gật, giật, khật, lật, luật, mật, ngật, nhật, phật, quật, rật, tật, thật, thuật, trật, vật.
25. Âu, bâu, câu, châu, dâu, đâu, gâu, giâu, hâu, khâu, lâu, mâu, nâu, ngâu, nhâu, râu, sâu, tâu, thâu, trâu, xâu, ầu, bầu, cầu, chầu, dầu, đầu, gầu, giầu, hầu, lầu, mầu, ngầu, nhầu, rầu, sầu, tầu, thầu, trầu, vầu, xầu, ẩu, bẩu, cẩu, chẩu, dẩu, đẩu, hẩu, khẩu, lẩu, ẩu, nhẩu, tẩu, thẩu, trẩu, vẩu, xẩu, chẫu, dẫu, gẫu, hẫu, mẫu, nẫu, ngẫu, phẫu, ấu, bấu, cấu, chấu, dấu, đấu, gấu, giấu, khấu, mấu, nấu, ngấu, sấu, tấu, thấu, trấu, vấu, xấu, ậu, bậu, cậu, chậu, dậu, đậu, giậu, hậu, lậu, mậu, nậu, ngậu, nhậu, sậu, tậu.
26. Bây, cây, chây, dây, đây, gây, giây, hây, khuây, lây, mây, nây, ngây, nguây, nhây, phây, quây, rây, sây, tây, thây, trây, vây, xây, bầy, cầy, chầy, dầy, đầy, gầy, giầy, hầy, lầy, mầy, nầy, ngầy, nhầy, quầy, rầy, sầy, tầy, thầy, trầy, vầy, ẩy, bẩy, dẩy, đẩy, gẩy, hẩy, khẩy, lẩy, mẩy, nẩy, nguẩy, nhẩy, phẩy, quẩy, rẩy, sẩy, tẩy, trẩy, vẩy, xẩy, bẫy, dẫy, đẫy, gẫy, giẫy, lẫy, nẫy, nhẫy, quẫy, rẫy, vẫy, ấy, bấy, cấy, chấy, dấy, đấy, gấy, giấy, hấy, khuấy, lấy, mấy, nấy, ngấy, quấy, sấy, tấy, thấy, vậy, bậy, cậy, dậy, đậy, gậy, lậy, mậy, nậy, ngậy, nguậy, nhậy, quậy, sậy, vậy.
27. Be, che, choe, de, đe, e, ghe, gie, he, hoe, ke, khe, khoe, le, loe, me, ne, nghe, ngoe, nhe, nhoe, oe, phe, que, re, se, te, the, toe, tre, ve, xe, xoe, bè, chè, chòa, dè, đè, è, ghè, hè, hòe, kè, khè, lè, lòe, mè, nè, nghè, nhè, nhòe, phè, què, rè, sè, tè, thè, tòe, vè, xè, xòe, bẻ, chẻ, dẻ, đẻ, ghẻ, kẻ, khẻ, khỏe, lẻ, mẻ, nẻ, nhẻ, ỏe, quẻ, rẻ, sẻ, tẻ, thẻ, tỏe, trẻ, vẻ, xẻ, bẽ, chẽ, dẽ, đẽ, ghẽ, kẽ, khẽ, lẽ, mẽ, nhẽ, quẽ, rẽ, sẽ, tẽ, thẽ, tõe, trẽ, vẽ, bé, ché, chóe, dẽ, đẽ, é, ghé, gié, hé, ké, khé, khóe, lé, lóe, mé, né, nghé, ngóe, nhé, óe, qué, ré, té, thé, tóe, vé, xé, bẹ, chọe, ẹ, ghẹ, hẹ, họe, kẹ, lẹ, mẹ, nẹ, nghẹ, nhẹ, ọe, sẹ, trẹ.
28. Béc, đéc, éc, héc, kéc, léc, méc, phéc, séc, véc, bẹc, ẹc, khẹc, vẹc.
29. Bem, đem, em, hem, kem, khem, lem, nem, nhem, tem, xem, bèm, chèm, đèm, gièm, hèm, rèm, tèm, thèm, trèm, bẻm, hẻm, lẻm, nhẻm, hẽm, kẽm, chém, dém, đém, ém, ghém, kém, lém, mém, ném, sém, tém, lẹm, nhẹm, vẹm.
30. Ben, chen, choen, den, đen, en, ghen, gien, hen, hoen, ken, khen, khoen, len, loen, men, nen, nghen, ngoen, nhen, nhoen, phen, quen, ren, sen, ten, then, toen, ven, xen, xoen, bèn, chèn, choèn, dèn, đèn, ghèn, hèn, kèn, khèn, lèn, mèn, nghèn, nhoèn, phèn, quèn, rèn, thèn, toèn, xèn, xoèn, ẻn, hẻn, hoẻn, lẻn, ngoẻn, nhoẻn, sẻn, vẻn, xẻn, bẽn, chẽn, lẽn, nghẽn, tẽn, trẽn, bén, chén, én, hén, kén, khén, lén, mén, nén, nghén, nhén, quén, rén, vén, xén, bẹn, chẹn, đẹn, hẹn, kẹn, lẹn, nghẹn, nhẹn, thẹn, vẹn.
31. Beng, cheng, eng, keng, leng, teng, mèng, phèng, xèng, chẻng, kẻng, lẻng, rẻng, xẻng, béng, léng, phéng.
32. Béo, cheo, deo, đeo, eo, gieo, heo, keo, kheo, khoeo, leo, meo, neo, nheo, pheo, queo, reo, seo, teo, theo, treo, veo, xeo, bèo, chèo, đèo, èo, hèo, kèo, khoèo, lèo, mèo, nèo, nghèo, ngoèo, nhèo, phèo, quèo, sèo, tèo, thèo, trèo, vèo, xèo, bẻo, chẻo, dẻo, ẻo, hẻo, kẻo, khoẻo, lẻo, nẻo, nghẻo, ngoẻo, rẻo, tẻo, thẻo, trẻo, vẻo, xẻo, bẽo, đẽo, ẽo, kẽo, lẽo, nghẽo, nhẽo, xẽo, béo, chéo, đéo, éo, giéo, héo, kéo, khéo, léo, méo, néo, ngoéo, nhéo, quéo, réo, téo, tréo, véo, xéo, bẹo, chẹo, ẹo, ghẹo, giẹo, kẹo, lẹo, mẹo, nghẹo, ngoẹo, nhẹo, quẹo, sẹo, tẹo, thẹo, trẹo, vẹo, xẹo.
33. Bép, chép, dép, ép, ghép, kép, khép, lép, mép, nép, nhép, phép, tép, thép, xép, bẹp, dẹp, đẹp, ẹp, giẹp, hẹp, kẹp, lẹp, mẹp, nẹp, nhẹp, tẹp, xẹp.
34. Bét, chét, đét, ét, ghét, hét, hoét, két, khét, khoét, lét, loét, mét, nét, nghét, ngoét, nhét, nhoét, phét, quét, rét, sét, tét, thét, thoét, trét, vét, xét, xoét, bẹt, chẹt, choẹt, dẹt, đẹt, ẹt, kẹt, lẹt, loẹt, mẹt, nẹt, nghẹt, nhẹt, nhoẹt, quẹt, tẹt, toẹt, trẹt, vẹt, xẹt, xoẹt.
35. Bê, chê, dê, đê, ê, ghê, giê, hê, huê, kê, khê, khuê, lê, mê, nê, nghê, pê, phê, quê, rê, sê, suê, tê, thuê, trê, vê, xê, xuê, bề, chề, dề, đề, ề, ghề, hề, huề, kề, khề, lề, mề, nề, nghề, phề, rề, sề, tề, thề, trề, về, xề, xuề, bể, dể, để, hể, kể, lể, nể, nghể, nhể, rể, sể, tể, thể, uể, xể, xuể, bễ, dễ, đễ, hễ, lễ, mễ, nghễ, nhễ, rễ, tễ, trễ, bế, chế, dế, đế, ế, ghế, huế, kế, khế, mế, phế, quế, rế, tế, thế, thuế, tuế, uế, vế, xế, bệ, chệ, dệ, duệ, đệ, hệ, huệ, kệ, khệ, lệ, mệ, nệ, nghệ, nhuệ, phệ, quệ, rệ, sệ, tệ, thệ, trệ, tuệ, vệ, xệ.
36. Chếch, đếch, ếch, ghếch, hếch, huếch, kếch, khuếch, lếch, mếch, nghếch, nguếch, nhếch, phếch, rếch, tếch, thếch, tuếch, vếch, xếch, bệch, chệch, chuệch, dệch, ệch, ghệch, hệch, kệch, lệch, nghệch, nghuệch, nhệch, quệch, rệch, trệch, xệch, xuệch.
37. Chêm, đêm, êm, nêm, rêm, têm, thêm, đềm, kềm, mềm, thềm, xềm, chễm, đếm, ếm, nếm, đệm, nệm.
38. Bên, hên, kên, lên, mên, nên, phên, quên, rên, sên, tên, trên, vên, xên, bền, dền, đền, giền, kền, mền, nền, rền, sền, vền, bển, hển, nghển, trển, bến, đến, hến, mến, nến, rến, sến, bện, chện, dện, nện, nghện, nhện, quện, rện, thện, vện.
39. Bênh, chênh, dênh, đênh, hênh, huênh, kênh, khênh, lênh, mênh, nênh, nghênh, nhênh, sênh, tênh, thênh, vênh, xênh, bềnh, chềnh, dềnh, duềnh, đềnh, ềnh, ghềnh, hềnh, kềnh, khềnh, lềnh, rềnh, tuềnh, xềnh, xuềnh, chểnh, đểnh, đuểnh, ghểnh, hểnh, khểnh, nghểnh, sểnh, tểnh, vểnh, xểnh, chễnh, ễnh, kễnh, khễnh, nghễnh, tễnh, chếnh, chuếch, trếnh, bệnh, chệnh, chuệnh, kệnh, khệnh, lệnh, mệnh, phệnh.
40. Bếp, kếp, nếp, sếp, thếp, xếp, đệp, rệp, tệp, xệp.
41. Bết, chết, dết, hết, kết, lết, nết, phết, quết, rết, tết, thết, trết, vết, bệt, dệt, ghệt, hệt, lệt, mệt, phệt, quệt, rệt, sệt, trệt, vệt, xệt.
42. Bêu, đêu, êu, kêu, khêu, lêu, nêu, nghêu, rêu, sêu, têu, thêu, trêu, vêu, xêu, bều, đều, kều, khều, lều, nghều, phều, quều, rều, sều, thều, vều, xều, đểu, lểu, nghểu, nhểu, thểu, nghễu, phễu, hếu, kếu, lếu, mếu, nếu, nhếu, phếu, sếu, tếu, trếu, vếu, bệu, nghệu, rệu, trệu.
43. Bia, chia, hia, khuya, kia, lia, luya, mia, nia, ria, thia, tia, tuya, xuya, bìa, chìa, dìa, đìa, kìa, lìa, phìa, rìa, thìa, xìa, đỉa, mỉa, rỉa, sỉa, tỉa, trỉa, vỉa, xỉa, chĩa, dĩa, đĩa, nghĩa, nĩa, khía, mía, nghía, nhía, phía, thía, tía, vía, xía, bịa, chịa, địa, gịa, khịa, lịa, phia, rịa, sịa, trịa.
44. Bích, chích, đích, gích, hích, huých, ích, khích, kích, lích, luých, mích, nhích, ních, phích, quých, rích, thích, tích, trích, vích, xích, bịch, dịch, địch, hịch, huỵch, ịch, kịch, lịch, mịch, nghịch, nịch, phịch, rịch, thịch, tịch, trịch, uỵch.
45. Biên, chiên, chuyên, diên, duyên, điên, hiên, huyên, khiên, khuyên, kiên, liên, miên, niên, nghiên, nguyên, nhiên, phiên, quyên, riên, thiên, thuyên, tiên, tuyên, uyên, viên, xiên, xuyên, yên, biền, chiền, chuyền, điền, ghiền, hiền, huyền, khiền, kiền, liền, miền, nghiền, nguyền, phiền, quyền, tiền, tuyền, triền, truyền, viền, biển, chuyển, điển, hiển, khiển, khuyển, quyển, suyển, thiển, triển, tuyển, viển, uyển, diễn, huyễn, liễn, miễn, nhiễn, nhuyễn, suyễn, tiễn, viễn, biến, chiến, chuyến, điến, hiến, khiến, khuyến, kiến, liến, luyến, miến, nghiến, phiến, quyến, tiến, tuyến, xuyến, yến, biện, chiện, chuyện, diện, điện, hiện, huyện, kiện, luyện, miện, nghiện, nguyện, phiện, quyện, thiện, tiện, triện, truyện, viện.
46. Bom, com, dom, đom, gom, hom, khom, lom, mom, nhom, nom, om, pom, thom, tom, trom, xom, chòm, còm, dòm, hòm, khòm, lòm, mòm, ngòm, nhòm, nòm, sòm, thòm, tòm, tròm, vòm, bỏm, chỏm, cỏm, dỏm, đỏm, hỏm, lỏm, mỏm, ngỏm, nhỏm, nỏm, ỏm, rỏm, thỏm, bõm, chõm, hõm, lõm, mõm, nhõm, tõm, trõm, cóm, dóm, đóm, hóm, khóm, lóm, móm, ngóm, nhóm, róm, thóm, tóm, xóm.
47. Bon, chon, con, don, đon, gion, gon, hon, lon, mon, ngon, nhon,, non, son, thon, ton, von, xon, bòn, còn, đòn, giòn, gòn, hòn, lòn, mòn, ròn, sòn, tòn, tròn, vòn, chỏn, cỏn, giỏn, hỏn, lỏn, ngỏn, ỏn, rỏn, vỏn, nõn, bón, cón, đón, món, ngón, nhón, nón, rón, són, vón, xón, bọn, chọn, cọn, dọn, đọn, gọn, lọn, mọn, ngọn, nhọn, nọn, trọn.
48. Bong, chong, cong, dong, đong, giong, hong, long, mong, nhong, nong, ong, phong, rong, song, thong, tong, trong, vong, xong, bòng, chòng, còng, dòng, đòng, hòng, khòng, lòng, mòng, ngòng, nhòng, nòng, òng, phòng, ròng, sòng, thòng, tòng, tròng, vòng, bỏng, chỏng, dỏng, đỏng, giỏng, gỏng, hỏng, khỏng, lỏng, mỏng, ngỏng, nhỏng, ỏng, phỏng, tỏng, trỏng, vỏng, bõng, chõng, cõng, dõng, lõng, ngõng, nhõng, õng, sõng, thõng, võng, xõng, bóng, chóng, cóng, dóng, đóng, gióng, hóng, lóng, móng, ngóng, nhóng, nóng, óng, phóng, róng, sóng, tróng, vóng, bọng, cọng, dọng, đọng, giọng, gọng, họng, lọng, mọng, ngọng, nọng, tọng, trọng, vọng.
49. Bô, cô, dô, đô, giô, gô, hô, khô, lô, mô, ngô, nhô, nô, ô, phô, pô, rô, sô, thô, tô, trô, vô, xô, bồ, chồ, cồ, dồ, đồ, giồ, gồ, hồ, lồ, mồ, ngồ, ồ, rồ, sồ, thồ, tồ, trồ, vồ, xồ, bổ, cổ, đổ, gổ, hổ, khổ, lổ, mổ, ngổ, nhổ, nổ, ổ, phổ, rổ, sổ, thổ, tổ, trổ, vổ, xổ, bỗ, chỗ, cỗ, dỗ, đỗ, giỗ, gỗ, hỗ, lỗ, mỗ, ngỗ, nỗ, rỗ, sỗ, vỗ, bố, cố, đố, hố, khố, lố, mố, ngố, nhố, ố, phố, số, thố, tố, trố, vố, xố, bộ, chộ, cộ, độ, gộ, hộ, lộ, mộ, nộ, rộ, sộ, tộ, trộ.
50. Bốc, chốc, cốc, dốc, đốc, gốc, hốc, khốc, lốc, mốc, ngốc, nhốc, nốc, ốc, phốc, rốc, sốc, thốc, tốc, trốc, vốc, xốc, bộc, cộc, dộc, độc, gộc, hộc, lộc, mộc, ngộc, ộc, rộc, thộc, tộc, xộc.
51. Bôi, côi, dôi, đôi, hôi, khôi, lôi, môi, ngôi, nhôi, nôi, ôi, phôi, sôi, thôi, tôi, trôi, vôi, xôi, bồi, chồi, dồi, đồi, giồi, gồi, hồi, lồi, mồi, ngồi, nhồi, nồi, rồi, sồi, tồi, trồi, bổi, chổi, cổi, dổi, đổi, giổi, hổi, nổi, ổi, phổi, sổi, thổi, trổi, xổi, chỗi, cỗi, dỗi, đỗi, giỗi, lỗi, mỗi, nỗi, rỗi, trỗi, bối, chối, cối, dối, đối, giối, gối, hối, khối, lối, mối, nhối, nối, ối, phối, rối, thối, tối, trối, vối, xối, bội, chội, cội, dội, đội, giội, gội, hội, lội, mội, nhội, nội, tội, trội, vội.
52. Bôm, chôm, côm, đôm, gôm, hôm, lôm, môm, nhôm, nôm, ôm, phôm, rôm, tôm, xôm, bồm, chồm, cồm, đồm, gồm, lồm, mồm, nhồm, nồm, ồm, thồm, xồm, dổm, hổm, lổm, ngổm, nhổm, xỗm, chỗm, cốm, đốm, gốm, lốm, ốm, cộm, lộm, nộm, rộm, trộm.
53. Bôn, chôn, côn, đôn, giôn, gôn, hôn, khôn, môn, ngôn, nhôn, nôn, ôn, phôn, thôn, tôn, trôn, vôn, xôn, bồn, chồn, cồn, dồn, đồn, hồn, lồn, mồn, ngồn, nhồn, ồn, phồn, sồn, thồn, tồn, vồn, xồn, bổn, cổn, hổn, lổn, ngổn, nhổn, ổn, rổn, thổn, tổn, hỗn, thỗn, bốn, chốn, cốn, đốn, khốn, lốn, ngốn, nhốn, rốn, thống, tốn, trốn, vốn, xốn, bộn, chộn, cộn, độn, hộn, lộn, nộn, ngộn, nhộn, rộn, thộn, trộn, xộn.
54. Bông, chông, công, dông, đông, giông, gông, hông, không, lông, mông, ngông, nhông, nông, ông, phông, rông, sông, thông, tông, trông, vông, xông, bồng, chồng, cồng, dồng, đồng, giồng, gồng, hồng, lồng, mồng, ngồng, nhồng, nồng, ồng, phồng, rồng, sồng, tồng, trồng, vồng, xồng, bổng, chổng, cổng, đổng, hổng, khổng, lổng, mổng, nổng, ổng, phổng, sổng, tổng, trổng, vổng, xổng, bỗng, hỗng, ngỗng, nỗng, phỗng, rỗng, bống, chống, cống, đống, giống, hống, khống, mống, nống, ống, rống, sống, thống, tống, trống, vống, xống, bộng, cộng, dộng, động, lộng, mộng, nhộng, phộng, rộng, trộng.
55. Bốp, chốp, cốp, đốp, lốp, ốp, phốp, sốp, tốp, xốp, bộp, chộp, cộp, dộp, độp, giộp, gộp, hộp, lộp, nộp, nộp, ộp, rộp, sộp, thộp, xộp.
56. Bốt, chốt, cốt, dốt, đốt, giốt, hốt, lốt, mốt, ngốt, nhốt, nốt, ốt, rốt, sốt, thốt, tốt, trốt, xốt, bột, chột, cột, dột, đột, gột, hột, lột, một, ngột, nhột, nột, sột, thột, tột.
57. Bơi, chơi, cơi, dơi, hơi, khơi, lơi, ngơi, nhơi, nơi, ơi, phơi, rơi, thơi, tơi, trơi, vơi, xơi, bời, cời, đời, giời, hời, lời, mời, ngời, nhời, rời, thời, tời, trời, vời, bởi, cởi, gởi, hởi, khởi, lởi, nhởi, sởi, xởi, cỡi, hỡi, lỡi, bới, chới, đới, giới, khới, lới, mới, nới, ới, phới, sới, thới, tới, với, xới, đợi, gợi, hợi, lợi, ngợi, rợi, sợi, vợi.
58. Bơm, cơm, chơm, đơm, ngơm, nhơm, nơm, rơm, sơm, thơm, xơm, bờm, chờm, đờm, gờm, hờm, lờm, mờm, ngờm, nhờm, nờm, rờm, sờm, xờm, chởm, đởm, lởm, rởm, tởm, cỡm, lỡm, nỡm, ỡm, cớm, chớm, gớm, hớm, mớm, nhớm, ớm, rớm, sớm, thớm, bợm, cợm, dợm, hợm, lợm, ngợm.
59. Bơn, chơn, cơn, dơn, đơn, hơn, lơn, mơn, nhơn, ơn, phơn, rơn, sơn, thơn, trơn, xơn, chờn, dờn, đờn, giờn, gờn, hờn, lờn, nhờn, rờn, sờn, vờn, đởn, hởn, lởn, mởn, nhởn, phởn, rởn, sởn, tởn, vởn, bỡn, cỡn, giỡn, nhỡn, phỡn, rỡn, chớn, cớn, dớn, đớn, hớn, lớn, mớn, ngớn, nhớn, ớn, phớn, sớn, tớn, trớn, bợn, chợn, cợn, dợn, gợn, rợn, tợn, trợn.
60. Bớp, chớp, dớp, đớp, hớp, khớp, lớp, ngớp, nhớp, nớp, rớp, tớp, bợp chợp, cợp, lợp ngợp, nợp, rợp, tợp.
61. Bớt, chớt, cớt, đớt, hớt, lớt, ngớt, nhớt, nớt, ớt, phớt, rớt, sớt, thớt, trớt, vớt, xớt, bợt, chợt, cợt, đợt, gợt, hợt, lợt, nhợt, ợt, trợt, vợt.
62. Bua, chua, cua, dua, đua, hua, khua, lua, mua, nua, phua, rua, thua, tua, vua, xua, bùa, chùa, dùa, đùa, gùa, hùa, lùa, mùa, rùa, thùa, ùa, vùa, bủa, của, nủa, rủa, sủa, thủa, tủa, dũa, đũa, giũa, lũa, rũa, búa, chúa, dúa, đúa, lúa, múa, nhúa, túa, úa, bụa, giụa, lụa, ngụa, nhụa, pụa, rụa, sụa, trụa.
63. Cúc, chúc, đúc, húc, khúc, lúc, múc, ngúc, nhúc, núc, phúc, rúc, súc, thúc, trúc, túc, úc, vúc, xúc, bục, chục, cục, dục, đục, giục, gục, hục, khục, lục, mục, ngụ, nhục, nục, phục, rục, sục, thục, trục, tục, ục, vục, xục.
64. Chui, cui, đui, hui, khui, lui, mui, phui, rui, sui, thui, trui, tui, ui, vui, xui, bùi, chùi, cùi, dùi, đùi, giùi, gùi, hùi, lùi, mùi, ngùi, nhùi, nùi, sùi, thùi, trùi, vùi, xùi, củi, dủi, đủi, giủi, hủi, lủi, mủi, ngủi, nhủi, phủi, rủi, sủi, thủi, tủi, ủi, chũi, cũi, dũi, đũi, gũi, lũi, mũi, trũi, búi, chúi, cúi, dúi, giúi, húi, lúi, múi, nhúi, núi, thúi, túi, úi, xúi, bụi, cụi, dụi, giụi, hụi, lụi, mụi, nhụi, rụi, thụi, trụi, tụi, xụi.
65. Chum, cum, đum, hum, khum, lum, nhum, rum, sum, thum, tum, um, xum, bùm, chùm, cùm, đùm, giùm, hùm, lùm, rùm, sùm, thùm, trùm, tùm, ùm, xùm, củm, lủm, mủm, ngủm, thủm, tủm, chũm, hũm, lũm, mũm, tũm, vũm, chúm, cúm, dúm, đúm, khúm, lúm, múm, nhúm, núm, rúm, trúm, túm, úm, xúm, bụm, chụm, cụm, dụm, hụm, lụm, ngụm, rụm, sụm, trụm, tụm.
66. Chun, cun, dun, đun, giun, hun, mun, phun, run, sun, thun, tun, un, vun, xun, bùn, chùn, cùn, dùn, đùn, gùn, hùn, lùn, mùn, ngùn, nùn, phùn, rùn, trùn, ùn, vùn, bủn, chủn, củn, hủn, lủn, mủn, ngủn, nhủn, rủn, tủn, ủn, chũn, cũn, lũn, nhũn, bún, cún, dún, lún, mún, ngún, nhún, phún, rún, sún, đụn, lụn, mụn, sụn, vụn.
67. Bung, chung, cung, dung, đung, hung, khung, lung, mung, nhung, nung, phung, rung, sung, thung, trung, tung, ung, vung, xung, bùng, chùng, cùng, dùng, dùng, gùng, hùng, khùng, lùng, mùng, ngùng, nhùng, nùng, phùng, rùng, sùng, thùng, trùng, tùng, ùng, vùng, xùng, bủng, chủng, củng, đủng, khủng, lủng, mủng, ngủng, nhủng, rủng, sủng, thủng, ủng, xủng, cũng, dũng, đũng, lũng, nhũng, nũng, sũng, thũng, trũng, vũng, búng, chúng, cúng, dúng, đúng, húng, khúng, lúng, ngúng, nhúng, núng, phúng, rúng, súng, thúng, trúng, túng, úng, xúng, bụng, cụng, dụng, đụng, khụng, lụng, nhụng, phụng, rụng thụng, trụng, tụng, vụng.
68. Chuốc, cuốc, duốc, đuốc, guốc, luốc, nhuốc, puốc, quốc, ruốc, thuốc, tuốc, buộc, chuộc, cuộc, duộc, giuôc, guộc, luộc, muộc, nuộc, thuộc, tuộc.
69. Chuôi, duôi, đuôi, muôi, nguôi, nuôi, xuôi, chuồi, muồi, ruồi, tuồi, buổi, đuổi, ruổi, tuổi, chuỗi, duỗi, muỗi, chuối, cuối, duối, đuối, muối, nuối, ruối, suối, chuội, cuội, muội, nguội.
70. Chuôm, luôm, nhuôm, uôm, buồm, cuỗm, muỗm, nhuốm, nuốm, buộm, luộm, nhuộm, ruộm, thuộm, xuộm.
71. Buôn, khuôn, luôn, muôn, ruôn, suôn, thuôn, tuôn, buồn, chuồn, cuồn, đuồn, luồn, nguồn, thuồn, tuồn, đuỗn, thuỗn, cuốn, muốn, thuốn, tuốn, uốn, cuộn, guộn, muộn.
72. Buông, chuông, cuông, khuông, luông, muông, nuông, suông, truông, tuông, vuông, buồng, chuồng, cuồng, guồng, luồng, muồng, ruồng, suồng, thuồng, truồng, tuồng, xuồng, thuổng, uổng, xuổng, luỗng, muỗng, ruỗng, uống, cuống, huống, luống, muống, uống, xuống, chuộng, cuộng, ruộng.
73. Buốt, chuốt, huốt, luốt, muốt, nuốt, ruốt, suốt, tuốt, vuốt, buột, chuột, đuột, guột, nuột, ruột, tuột, uột, vuột.
74. Búp, cúp, đúp, giúp, húp, lúp, múp, núp, rúp, súp, túp, úp, xúp, bụp, chụp, cụp, đụp, hụp, lụp, ngụp, sụp, thụp, ụp, xụp.
75. Bút, chút, cút, dút, đút, gút, hút, lút, mút, ngút, nhút, nút, phút, rút, sút, thút, trút, tút, út, vút, xút, bụt, chụt, cụt, dụt, đụt, hụt, khụt, lụt, mụt, ngụt, nhụt, phụt, rụt, sụt, thụt, trụt, tụt, ụt, vụt.
76. Chưa, cưa, dưa, đưa, lưa, mưa, ngưa, nưa, rưa, sưa, thưa, trưa, tưa, ưa, xưa, bừa, chừa, dừa, lừa, ngừa, thừa, vừa, bửa, chửa, cửa, lửa, mủa, ngửa, nửa, rửa, sửa, thửa, xửa, bữa, chữa, giữa, lữa, nữa, rữa, sữa, vữa, bứa, chứa, cứa, dứa, đứa, hứa, khứa, lứa, mứa, ngứa, nứa, phứa, rứa, sứa, tứa, ứa, bựa, cựa, dựa, mựa, ngựa, nhựa, phựa, rựa, tựa, ựa, vựa.
77. Bức, chức, dức, đức, hức, lức, mức, nhức, nức, phức, rức, sức, thức, tức, ức, vức, xức, bực, chực cực, dực, đực, hực, lực, mực, ngực, nực, rực, sực, thực, trực, ực, vực, xực.
78. Bưng, chưng, cưng, dưng, đưng, hưng, lưng, mưng, ngưng, nhưng, phưng, rưng, sưng, thưng, trưng, tưng, ưng, xưng, bừng, chừng, dừng, đừng, gừng, hừng, khừng, lừng, mừng, ngừng, phừng, rừng, sừng, thừng, trừng, từng, ừng, vừng, xừng, bửng, chửng, dửng, hửng, lửng, mửng, ngửng, rửng, sửng, trửng, ửng, vửng, xửng, chững, hững, lững, những, sững, thững, vững, bứng, chứng, cứng, dứng, đứng, hứng, khứng, trứng, ứng, xứng, bựng, chựng, dựng, đựng, khựng, lựng, nựng, sựng, vựng.
79. Bước, chước, cước, đước, hước, khước, ngước, nước, phước, rước, thước, trước, tước, ước, xước, chược, cược, dược, được, lược, mược, ngược, nhược, thược, tược, vược, xược.
80. Bươi, khươi, mươi, ngươi, rươi, tươi, ươi, cười, đười, lười, mười, người, rười, bưởi, mưởi, rưởi, sưởi, tưởi, cưỡi, lưỡi, rưỡi, thưỡi, cưới, dưới, lưới, rưới, tưới, dượi, rượi.
81. Bươm, gươm, hươm, lươm, tươm, ươm, chườm, cườm, gườm, hườm, lườm, nườm, rườm, bướm, rướm, ướm, đượm, gượm, hượm, lượm.
82. Bươn, hươn, khươn, lươn, ươn, vươn, đườn, lườn, sườn, thườn, trườn, ườn, vườn, đưỡn, phưỡn, thưỡn, ưỡn, dướn, mướn, nhướn, phướn, rướn, lượn, mượn, rượn, vượn.
83. Bương, chương, cương, dương, đương, giương, gương, hương, lương, mương, nhương, nương, phương, rương, sương, thương, trương, tương, ương, vương, xương, chường, cường, dường, đường, giường, hường, lường, mường, ngường, nhường, nường, phường, rường, thường, trường, tường, xường, chưởng, hưởng, khưởng, ngưởng, thưởng, trưởng, tưởng, vưởng, xưởng, chưỡng, cưỡng, dưỡng, gưỡng, khưỡng, lưỡng, ngưỡng, nhưỡng, trưỡng, bướng, chướng, dướng, giướng, hướng, lướng, nhướng, nướng, phướng, sướng, trướng, tướng, vướng, xướng, dượng, gượng, lượng, ngượng, nhượng, phượng, sượng, thượng, trượng, tượng, vượng.
84. Bướp, cướp, mướp, tướp, ướp, chượp, nượp.
85. Khướt, mướt, sướt, thướt, tướt, ướt, dượt, khượt, lượt, mượt, rượt, sượt, thượt, trượt, tượt, vượt.
86. Bươu, hươu, tườu, mưỡu, bướu, khướu, rượu.
87. Bứt, dứt, đứt, lứt, mứt, ngứt, nhứt, nứt, phứt, rút, sứt, vứt, bựt, giựt, nhựt.
88. Bưu, cưu, ưu, lưu, mưu, ngưu, sưu, ưu, cừu, trừu, bửu, cửu, sửu, tửu, cữu, hữu, cứu, khứu, mứu, cựu, lựu, tựu.
89. Cha, chà, chả, chạ, chác, chách, chạch, chai, chài, chải, cham, chàm, chạm, chan, chán, chạn, chang, chàng, chạng, chanh, chành, chánh, chảnh, chạnh, chao, chào, cháo, chảo, chão, chạo, chạp, chát, chạt, chau, cháu, chảu, chay, chày, cháy, chảy, chạy, chắc, chăm, chằm, chặm, chăn, chằn, chắn, chẵn, chặn, chăng, chằng, chẳng, chặng, chắp, chặp, chắt, chặt, chậc, châm, chầm, chấm, chẩm, chậm, chân, chần, chấn, chẩn, chận, chấp, chập, chất, chật, châu, chầu, chấu, chẫu, chậu, chầy, chấy.
90. Tra, trà, trá, trả, trã, trác, trạc, trách, trạch, trai, trài, trái, trải, trại, tràm, trám, trạm, tràn, trang, tràng, tráng, trảng, trạng, tranh, trành, tránh, trao, trào, tráo, trảo, tráp, trát, trạt, trau, tràu, trảu, trảy, trạy, trắc, trặc, trăm, trằm, trắm, trăn, trằn, trăng, trắng, trắt, trâm, trầm, trẩm, trẫm, trân, trần, trấn, trẩn, trận, trâng, trập, trật, trâu, trầu, trấu, trây, trầy, trẩy, tre, trẻ, trèm, trẽn, treo, trèo, trẹo, tréo, trét, trẹt, trê, trề, trễ, trệ, trêch, trên, trển, trết, trệt, trêu, trếu, trệu, tri, trì, trí, trĩ, trị, trỉa, trích, trịch, triền, triển, triện, triêng, triệng, triết, triệt, trieu, triều, triệu, trinh, trình, trít, tríu, trĩu, tro, trò, trỏ, trọ, tróc, trọc, trói, trọi, tròm, trõm, tron, tròn, trọn, trong, tròng, tróng, trỏng, trọng, trót, trô, trổ, trộ, trốc, trộc, trôi, trồi, trối, trội, trộm, trôn, trốn, trộn, trông, trồng, trống, trơ, trờ, trớ, trở, trợ, trơi, trời, trờ, trơn, trờn, trớn, trợn, trớp, trớt, trợt, tru, trù, trú, trũ, trụ, truân, truất, truật, trúc, trục, trui, trùi, trũi, trụi, trùm, trúm, trụm,trùn, trụn, trung, trùng, trúng, trủng, trũng, trụng, truông, truofng, trút, truy, trụy, truyền, trừ, trứ, trữ, trưa, trực, trưng, trừng, trứng, trước, trườn, trương, trường, trướng, trưởng, trượng, trượt, trừu.
91. Sa, sà, sá, sả, sã, sạ, sạc, sách, sạch, sai, sài, sái, sải, sãi, sam, sàm, sám, sạm, san, sàn, sán, sản, sạn, sang, sàng, sáng, sảng, sanh, sành, sánh, sảnh, sao, sào, sáo, sảo, sạo, sáp, sạp, sát, sạt, sau, sáu, say, sảy, sắc, sặc, săm, sắm, săn, sắn, sẵn, săng, sằng, sắng, sắp, sắt, sặt, sâm, sầm, sấm, sân, sần,, sấn, sẩn, sâng, sấp, sập, sâu, sầu, sấu, sây, sấy, sẩy, sậy, se, sè, sẻ, sẽ, séc, sém, sen, seo, sẹo, sét, sề, sễ, sềm, sến, sênh, sểnh, sếp, sệt, sêu, sếu, si, sì, sỉ, sĩ, sia, sỉa, sịch, siểm, siêng, siết, siêu, sim, sin, sinh, sình, sính, sít, sịt, so, sò, sỏ, sọ, soái, soán, soạn, soát, sóc, sọc, soi, sòi, sói, sỏi, sõi, sòm, sóm, sọm, son, song, số, sổ, sỗ, sôi, sồi, sồn, sông, sồng, sống, sổng, sộp, sốt, sột, sơ, sờ, sớ, sở, sợ, sợi, sơm, sớm, sơn, sờn, sớn, sởn, sớt, sy, sụ, suất, súc, sục, sui, sùi, sủi, sum, sun, sún, sụn, sung, sùng, súng, sủng, sũng, suối, suôn, suông, suồng, suốt, súp, sụp, sút, sụt, suy, suýt, suỵt, sư, sứ, sử, sự, sưa, sứa, sửa, sữa, sức, sực, sưng, sừng, sửng, sững, sưởi, sườn, sương, sướng, sượng, sướt, sượt, sút, sưu.
92. Xa, xà, xá, xả, xã, xạ, xác, xạc, xách, xài, xái, xam, xàm, xám, xảm, xan, xán, xang, xàng, xanh, xành, xao, xào, xáo, xảo, xạo, xáp, xát, xàu, xạu, xay, xáy, xảy, xắc, xăm, xắm, xăn, xắn, xăng, xằng, xẵng, xắp, xấc,xâm, xầm, xẩm, xậm, xẩn, xấp, xập, xâu, xầu, xấu, xẩu, xây, xe, xé, xẻ, xéc, xem, xen, xèn, xén, xẻn, xèng, xẻng, xeo, xèo, xéo, xẻo, xẽo, xẹo,xép, xẹp, xét, xẹt, xê, xế, xể, xếch, xệch, xên, xênh, xềnh, xếp, xệp, xêu, xều, xi, xì, xí, xỉ, xị, xia, xỉa, xích, xiếc, xiêm, xiềng, xiểng, xiết, xiêu, xiếu, xin, xỉn, xịn, xinh, xịt, xìu, xíu, xỉu, xịu, xo, xó, xỏ, xọ, xoa, xòa, xóa, xõa, xoác, xoạc, xoài, xoải, xoan, xoàn, xoang, xoàng, xoảng, xoạng, xoành, xoạt, xoay, xoáy, xoăn, xoắn, xoẳn, xóc, xọc, xoe, xòe, xoen, xoèn, xoét, xoẹt, xoi, xói, xom, xòm, xóm, xon, xong, xòng, xõng, xóp, xọp, xót, xô, xồ, xổ, xốc, xộc, xôi, xối, xổi, xôm, xồm, xôn, xồn, xốn, xộn, xông, xống, xốp, xốt, xộp, xơ, xờ, xớ, xở, xơi, xới, xởi, xờm, xớn, xớp, xợp, xu, xù, xú, xũ, xụ, xua, xuân, xuẩn, xuất, xúc, xuê, xuề, xuể, xuệch, xuềnh, xui, xúi, xùm, xúm, xun, xung, xúng, xủng, xuôi, xuồng, xuống, xúp, xút, xuy, xúy, xuyên, xuyễn, xuýt, xuỵt, xừ, xứ, xử, xưa, xức, xưng, xứng, xửng, xước, xược, xương, xướng.
93. Ba, bà, bá, bả, bã, bạ, bác, bạc, bascch, bạch, bai, bài, bái, bải, bãi, bại, bám, bạm, ban, bàn, bán, bản, bạn, bang, bàng, báng, bảng, bạng, banh, bành, bạnh, bánh,bảnh, bạnh, bao, bào, báo, bảo, bão, bạo, bát, bạt, bàu, báu, bảu, bay, bày, bảy, bắc, băm, bặm, băn, bằn, bắn, băng, bằng, bắng, bẵng, bắp, bắt, bặt, bấc, bầm, bấm, bẩm, bậm, bần, bấn, bẩn, bận, bâng, bầng, bấp, bập, bất, bật, bầu, bấu, bậu, bây, bầy, bấy, bẩy, bẫy, bậy, be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ, bem, bèm, bẻm, ben, bèn, bén, bẽn, beng, beo, bèo, béo, bẻo, bẹo, bép, bẹp, bét, bẹt, bê, bề, bế, bể, bễ, bệ, bệch, bên, bền, bến, bển, bện, beneh, bềnh, bệnh, bếp, bết, bệt, bêu, bệu, bi, bì, bí, bỉ, bĩ, bị, bia, bìa, bía, bịa, bích, bịch, biếc, biếm, biên, biền, biến, biển, biện, biêng, biếng, biết, biệt, biếu, biểu, bìm, bím, bín, bịn, binh, bình, bính, bĩnh, bịnh, bíp, bịp, bít, bịt, bìu, bíu, bĩu, bịu, bo, bò, bó, bỏ, bõ, bọ, bóc, bọc, bói, bom, bòn, bón, bọn, bong, bóng, bỏng, bọng, bóp, bọp, bót, bọt, bô, bồ, bố, bổ, bộ, bốc, bộc, bôi, bồi, bối, bổi, bội, bôm, bôn, bồn, bốn, bổn, bộn, bong, bòng, bống, bổng, bỗng, bộng, bốp, bộp, bót, bột, bơ, bờ, bớ, bở, bợ, bơi, bới, bởi, bơm, bờm, bợm, bơn, bớn, bỡn, bợn, bớp, bợp, bớt, bu, bù, bú, bụ, bua, bùa, búa, bủa, bục, bui, bùi, búi, bụi, bùm, bủm, bụm, bùn, bún, bủn, bung, bùng, búng, bủng, bụng, buộc, buổi, buồm, buôn, buồn, buông, buồng, buốt, buột, búp, bút, bụt, bư, bứ, bự, bưa, bừa, bứa, bửa, bữa, bựa, bức, bực, bưng, bứng, bửng, bước, bươi, bưởi, bươm, bướm, bươn, bương, bướng, bướp, bươu, bướu, bút, bụt, bưu, bửu, bựu.
94. Ma, mà, má, mả, mã, mạ, mác, mạc, mách, mạch, mai, mài, mái, mải, mãi, mại, man, màn, mãn, mạn, mang, màng, máng, mảng, mãng, mạng, manh, mành, mánh, mảnh, mãnh, mạnh, mao, mào, mão, mạo, mát, mạt, mau, màu, máu, may, mày, máy, mảy, mắc, mặc, măm, mắm, mằn, mẳn, mặn, măng, mắng, mắt, mặt, mâm, mầm, mẩm, mẫm, mậm, mân, mần, mấn, mẩn, mẫn, mận, mấp, mập, mất, mật, mâu, mầu, mấu, mẩu, mẫu, mậu, mây, mấy, mẩy, me, mè, mé, mẻ, mẽ, mẹ, méc, mẹc, mèm, men, meo, mèo, méo, mẻo, mẹo, mép, mẹp, mét, mẹt, mê, mề, mế, mễ, mệ, mếch, mềm, mền, mến, mênh, mệnh, mệt, mếu, mi, mì, mí, mĩ, mị, mia, mía, mỉa, miên, miền, miễn, miện, miếng, miệng, miết, miệt, miêu, miếu, miễu, mim, mím, mỉm, min, mìn, mịn, minh, mình, mít, mịt, miu, mỉu, mo, mò, mó, mỏ, mõ, móc, mọc, moi, mòi, mỏi, mọi, mom, mòm, móm, mỏm, mõm, mon, mòn, món, mọn, mong, mòng, móng, mỏng, mọng, móp, mót, mọt, mô, mồ, mố, mổ, mỗ, mộ, mốc, mộc, môi, mồi, mối, mỗi, mội, môm, mồm, môn, mồn, mông, mồng, mống, mổng, mộng, mốt, một, mơ, mờ, mớ, mở, mỡ, mợ, mời, mới, mờm, mớm, mơn, mớn, mởn, mù, mủ, mũ, mụ, mua, mùa, múa, múc, mục, mùi, múi, mủi, mũi, mụi, mum, múm, mũm, mun, mùn, mủn, mụn, mung, mùng, mủng, muôi, muồi, muối, muỗi, muội, muồm, muỗm, muôn, muốn, muộn, muông, muống, muỗng, múp, mụp, mút, mụt, mưa, mửa, mựa, mức, mực, mừng, mươi, mười, mườn, mướn, mượn, mương, mường, mướp, mướt, mượt, mưỡu, mút, mưu.
95. Ga, gà, gá, gả, gạ, gác, gạc, gạch, gai, gái, gãi, gam, gan, gàn, gán, gạn, gang, gàng, ganh, gành, gánh, gào, gáo, gạo, gạt, gau, gàu, gay, gáy, gảy, gãy, gạy, găm, gằm, gắm, gặm, gằn, gắn, găng, gắng, gặng, gắp, gặp, gắt, gấc, gầm, gấm, gẫm, gậm, gân, gần, gấp, gập, gật, gâu, gầu, gấu, gẫu, gây, gầy, gậy, gen, ghe, ghè, ghé, ghẹ, ghẻ, ghém, ghen, ghèn, ghẹo, ghép, ghét, ghê, ghế, ghếch, ghềnh, ghểnh, ghệt, ghi, ghì, ghiền, ghim, ghìm, gì, gí, gỉ, gia, già, giá, giả, giạ, giác, giai, giải, giãi, giại, giam, giám, giảm, gian, giàn, gián, giản, giãn, giang, giáng, giảng, giạng, gianh, giành, giảnh, giao, giào, giáo, giảo, giáp, giát, giạt, giàu, giảu, giày, giãy, giặc, giăm, giặm, giằn, giăng, giằng, giắng, giắt, giặt, giấc, giâm, giầm, giấm, giẫm, giậm, giần, giận, giật, giâu, giấu, giậu, giây, giấy, giẫy, gie, giẻ, gièm, gien, gieo, giẹo, giẹp, giếc, giền, giêng, giềng, giếng, giết, giễu, gìn, gio, giò, gió,giỏ, gioăng, gioi, giỏi, giọi, giòn, gión, giong, gióng, giỏng, giọng, giọt, giồ, giỗ, giộ, giồi, giối, giôn, giông, giồng, giống, giơ, giờ, giở, giời, giới, giờn, giỡn, gips, giú, giũ, giua, giũa, giục, giùi, giúi, giủi, giụi, giùm, giun, giuộc, giúp, giữ, giữa, giương, giường, go, gò, gõ, góa, góc, gói, gỏi, gọi, gom, gon, gòn, gọn, gọng, gọng, góp, gót, gọt, gồ, gỗ, gốc, gộc, gồi, gối, gội, gôm, gốm, gôn, gông, gồng, gộp, gột, gơ, gở, gỡ, gợi, gờm, gớm, gờn, gợn, gợt, gu, gù, gụ, gục, gùi, gùn, guốc, guồng, guột, gừ, gửi, gừng, gươm, gương, gường, gượng.
96. Ra, rà, rá, rã, rạ, rác, rạc, rách, rạch, rái, rải, ram, rám, rạm, ran, rán, rạn, rang, ràng, ráng, rạng, ranh, rành, rảnh, rãnh, rao, rào, ráo, rảo, rão, rạo, ráp, rạp, rát, rau, rày, ráy, rảy, rắc, rặc, răm, rằm, rắm, răn, rắn, răng, rằng, rặng, rắp, rặt, râm, rầm, rấm, rậm, rân, rần, rận, rấp, rập, rất, râu, rầu, rây, rầy, rẫy, rè, ré, rẻ, rẽ, rèm, ren, rèn, rén, reo, réo, rẻo, rét, rê, rề, rế, rể, rễ, rếch, rên, rền, rệp, rết, rêu, rều, rệu, ri, rì, rí, rỉ, ria, rìa, rỉa, rịa, rích, riêng, riềng, riết, riệt, riêu, rim, rím, rin, rĩn, rịn, rinh, rình, rít, rịt, riu, rìu, ríu, ro, rò, ró, rỏ, rõ, rọ, róc, rọc, roi, rọi, ròm, rón, rong, ròng, rót, rô, rồ, rỗ, rộ, rốc, rộc, rồi, rối, rổi, rỗi, rôm, rộm, rốn, rộn, rông, rồng, rống, rỗng, rộng, rộp, rốt, rơ, rờ, rớ, rỡ, rợ, rơi, rời, rợi, rơm, rờm, rớm, rởm, rợm, rơn, rờn, rởn, rợn, rợp, rớt, ru, rù, rú, rủ, rũ, rua, rùa, rủa, rũa, rúc, rục, rui, rủi, rụi, rum, rùm, run, rún, rủn, rung, rùng, rủng, rụng, ruốc, ruồi, ruổi, ruộm, ruồng, ruỗng, ruộng, ruột, rúp, rút, rụt, rư, rưa, rứa, rửa, rữa, rựa, rức, rực, rưng, rừng, rước, rươi, rười, rưới, rưởi, rưỡi, rườm, rườn, rướn, rượn, rường, rượt, rượu, rứt.
97. Da, dà, dã, dạ, dác, dai, dài, dải, dãi, dại, dam, dàm, dám, dạm, dan, dàn, dán, dạn, dang, dàng, dáng, dạng, danh, dành, dảnh, dao, dào, dạo, dát, dạt, dàu, dày, dãy, dạy, dặc, dăm, dằm, dặm, dăn, dằn, dặn, dăng, dằng, dẳng, dặng, dắt, dặt, dâm, dầm, dấm, dậm, dân, dần, dấn, dẫn, dận, dâng, dấp, dập, dâu, dầu, dấu, dẫu, dậu, dây, dấy, dậy, de, dè, dé, dẻ, dẽ, deo, dẻo, dép, dẹp, dẹt, dê, dế, dể, dễ, di, dì, dí, dĩ, dị, dĩa, dích, dịch, diếc, diệc, diêm, diềm, diễm, diễn, diện, diếp, diệp, diệt, diều, diễu, diệu, dìm, dím, dinh, dính, dĩnh, díp, dịp, dìu, díu, dịu, do, dò, dó, dọ, doa, dóa, dọa, doãi, doan, doãng, doanh, doành, dóc, dọc, doi, dòi, dõi, dọi, dom, dòm. Dóm, don, dón, dọn, dong, dòng, dỏng, dõng, dọng, dọp, dót, dô, dỗ, dốc, dôi, dồi, dối, dỗi, dội, dồn, dông, dồng, dộng, dốt, dột, dơ, dớ, dở, dơi, dời, dớn, dợn, dớp, du, dù, dụ, dua, dùa, dục, duềnh, dùi, dúm, dụm, dun, dún, dung, dùng, dúng, dũng, dụng, duốc, duối, duỗi, duy, duyên, duyệt, dư, dừ, dứ, dử, dữ, dự, dua, dứa, dựa, dức, dưng, dừng, dửng, dược, dưới, dương, dương, dưỡng, dượng, dượt, dứt.
98. Gì, gia, già, giá, giả, giã, giạ, giác, giai, giải, giãi, giại, giam, giám, giảm, gian, giàn, gián, giản, giãn, giang, giàng, giáng, giảng, giạng, gianh, giành, giao, giào, giáo, giáo, giảo, giáp, giạt, giàu, giày, giãy, giặc, giăm, giằm, giặm, giằn, giăng, giằng, giắng, giắt, giặt, giấc, giâm, giầm, giấm, giẫm, giậm, giần, giận, giập, giật, giâu, giầu, giấu, giậu, giây, giấy, giẫy, gie, gié, giẻ, gièm, gien, gieo, giẹp, giẹp, giếc, giền, giêng, giềng, giếng, giết, giễu, gìn, gio, giò, gió, giỏ, gioăng, giòi, giỏi, giọi, giòn, gión, giong, gióng, giỏng, giọng, giọt, giồ, giỗ, giộ, giồi, giối, giội, giông, giồng, giống, giơ, giờ, giở, giời, giới, giờn, giỡn, giũ, giua, giũa, giục, giùi, giúi, giủi, giụi, giùm, giun, giúp, giừ, giữ, giữa, giương, giường.

99. Va, và, vá, vả, vã, vạ, vac, vác, vạc, vách, vạch, vai, vài, vái, vải, vãi, vại, vam, vàm, vạm, van, ván, vãn, vạn, vang, vàng, váng, vãng, vanh, vành, vảnh, vào, vát, vạt, vay, vày, váy, vảy, vắc, vặc, vằm, văn, vằn, vắn, vặn, văng, vằng, vắng, vẳng, vắt, vặt, vâm, vậm, vân, vần, vấn, vẩn, vẫn, vận, vâng, vầng, vấp, vập, vất, vật, vầu, vấu, vẩu, vây, vầy, vấy, vẫy, vậy, ve, vè, vé, vẻ, vẽ, vẹm, ven, vén, vẻn, vẹn, veo, vèo, véo, vẻo, vẹo, vét, vẹt, vê, về, vế, vệ, vếch, vên, vện, vênh, vểnh, vết, vệt, vêu, vếu, vi, vì, ví, vỉ, vĩ, vị, vía, vỉa, vích, việc, viêm, viên, viền, viển, viễn, viện, viếng, viết, việt, vịm, vin, vịn, vinh vĩnh, vịnh, vít, vịt, víu, vo, vò, vó, vỏ, võ, vọ, voan, vóc, vọc, voi, vòi, vói, vọi, vòm, vỏm, von, vòn, vón, vỏn, vong, vòng, vóng, vỏng, võng, vọng, vọp, vót, vọt, vô, vồ, vố, vổ, vỗ, vốc, vôi, vối, vội, vôn, vồn, vốn, vông, vồng, vống, vơ, vờ, vớ, vở, vỡ, vợ, vơi, vời, với, vợi, vờn, vớt, vợt, vu, vù, vú, vũ, vụ, vua, vùa, vui, vùi, vũm, vun, vùn, vụn, vung, vùng, vũng, vụng, vuông, vuốt, vuột, vút, vụt, vừa, vữa, vực, vừng, vững, vựng, vươn, vườn, vương, vướng, vượng, vượt, vứ, vưu.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.