LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT TỐT

Có 4 bước trong Quy trình viết

Bước 1: Hình thành ý tưởng (có 4 phương pháp thông dụng)

· Động não::có nghĩa là bạn viết ra tất cả những ý tưởng có trong đầu bạn .Khi bạn động não, bạn viết tất cả những ý tưởng và những từ mà bạn nghĩ đến thuộc chủ đề bài. Đững bao giờ nói "ý tưởng này là ý tưởng tồi". Khi bạn động não, mọi ý tưởng đều là ý tưởng tốt.
· Lập nhóm: nghĩa là xếp những từ giống nhau vào thành nhóm. Mỗi nhóm có một số những từ liên quan tới nhau. Lập nhóm cũng giống như Động não. Bạn cần phải cố gắng nghĩ ra càng nhiều từ càng tốt. Khi bạn lập bản đồ nhóm, bạn viết tất cả các từ và cụm từ trong nhóm đó.
· Lập danh sách: là một cách để nghĩ ra ý tưởng mới. Khi bạn lập một danh sách, hay cố gắng nghĩ những ý tưởng một cách có tổ chức. Ví dụ, bạn có thể lập một danh sách về các hành động, địa điểm và con người.
· Tự đặt câu hỏi: là một cách để nghĩ ra ý tưởng mới. Khi bạn trả lời những câu hỏi thì bạn cũng nghĩ ra ý tưởng mới.

Bước 2: Tổ chức ý tưởng


Trước khi bạn viết một bài văn bằng tiếng anh, bạn cần phải tổ chức ý tưởng mà bạn đã nghĩ ra ở giai đoạn Trước khi viết. Có rất nhiều cách để bạn tổ chức ý tưởng. Ở đây, bạn sẽ học hai cách phổ biết nhất để tổ chức ý tưởng là theo không gian và thời gian.

Bước 3: Viết nháp


Sau khi bạn viết đoạn bản nháp đầu, bạn cần đọc lại lần nữa. Bạn sẽ thấy một số lỗi và một số câu cần thay đổi. Bản nháp thư hai để bạn thay đổi bài viết và sửa lỗi.

Bước 4: Hoàn chỉnh bài viết


Nếu đã hoàn thành các bước trên thì giờ là việc nắn nót ghi lại thành quả lao động của mình.

Effective English learning tips: HOW to WRITE GOOD

There are 4 steps in the writing process step 1: forming the idea (there are four commonly used methods)
· Brainstorming:: means that you write down all the ideas in your head.When you brainstorm, you write all the ideas and words that you think of themed items. First singles never say "this idea is bad idea". When you brainstorm, every idea is a good idea.
· Group: means the same words on the bucket. Each group has a number of these words relate to each other. Established groups like brainstorming. You need to try to think of as many words as possible. When you map the heading, you write all the words and phrases in that group.
· Make a list: is a way to think of new ideas. When you make a list, or try to think these ideas in an organization. For example, you can set up a list of activities, places and people.
· Ask yourself: is a way to think of new ideas. When you answer these questions, you think of new ideas.

Step 2: organize ideas.
Before you write an article in English, you need to organize ideas you came up with in the period before written. There are many ways for you to organize ideas. Here, you will learn the two most common ways to organize the idea is in space and time.

Step 3: draft
After you write the first draft, you need to read it again. You will see some errors and some needed changes. The second draft to you change the article and correct the error.

Step 4: complete the article
If you have completed the steps above, now is the snowman nót recorded his labor accomplishments. 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.