Đảo ngữ


Inversion construction (cấu trúc đảo ngữ)

Cấu trúc thông thường của 1 câu là :chủ từ đứng trước động từ ,nhưng có trường hợp ngược lại: động từ lại đứng trước chủ từ .Trong trường hợp này người ta gọi là đảo ngữ

Đảo ngữ được sử dụng trong nhiều trường hợp ,thông dụng nhất là trong cấu trúc câu hỏi

ex:

he is nice

->Is he nice ?

Nhưng câu hỏi mà đảo ngữ là chuyện bình thường rồi ,ai mà không biết phải không các bạn ? Hôm nay mình học những câu mà không phải là câu hỏi nhưng lại có đảo ngữ mới lạ chứ !


Về hình thức đảo ngữ có thể chia làm 2 loại:

1) đảo ngữ như câu hỏi

Là hình thức đem động từ đặc biệt (hoặc trợ động từ )ra trước chủ từ.

khi nào dùng đảo ngữ như câu hỏi ?

+ khi gặp các yếu tố phủ định ở đầu câu

( not ,no,hardly,little,never,seldom , few ,only.....)

ex:

I never go to school late

Chữ never bình thường nằm trong câu thì không có chuyện gì xãy ra ,nhưng khi đem nó ra đầu câu thì sẽ có đảo ngữ

Never do I go to school late

+ khi có các chữ sau ở đầu câu

so ,such ,often , much ,many ,many a , tính từ

ex:

Many books did he read yesterday (many)

Beautiful are the trees in their autumn colors (tính từ )

The doctor was so angry that he went away.

=> So angry was the doctor that .....( so)

2) Đảo ngữ nguyên động từ


Là hình thức đem nguyên động từ ra trước chủ từ (không cần mượn trợ động từ )

-khi nào dùng đảo ngữ loại này ?

Khi có cụm trạng từ chỉ nơi chốn ở đầu câu :

on the ....,in the.... ,here ,there...

ex:

His house stands at the foot of the hill

-> At the foot of the hill stands his house .(đem nguyên động từ stands ra trước chủ từ )

the bus came there

-> There came the bus(đem nguyện động từ came ra ,không mượn trợ động từ did)

lưu ý :trong cách này chủ ngữ phải là danh từ thì mới đảo ngữ được,đại từ không đảo ngữ

ex;

here came the bus

nhưng chủ từ là đại từ thì không được

here it came (không đảo came ra trước )

3) ĐẢO ngữ trong câu điều kiện


Loại này chỉ áp dụng riêng cho câu điều kiện mà thôi

Các chữ : HAD trong câu ĐK loại 3 ,chữ WERE , trong loại 2,chữ SHOULD trong loại 1 có thể đem ra trước chủ từ thế cho IF

EX;

If I were you, I would ....

= Were I you , I would....

If I had gone to school......

= Had I gone to school...

if I should go....

= Should I go.....

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.