Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp


Nếu động từ tường thuật ở hiện tại

ex: He says" I am staying at home tonight"

->He says that he is staying at home tonight

Lời nói tường thuật diễn tả 1 chân lí,sự thật hiển nhiên,một số động từ sẽ không đổi(should,had better,ought to,used to)

He said"I used to live here with my family"

->He said that he used to live here with his family

Cấu trúc(wish) ko đổi

I wish" I had known the truth",she said

->She wished she had known the truth

->She said that she wished she had known the truth

Nếu động từ ở thì quá khứ p áp dụng 1 số quy tắc đổi thì của động từ trong câu gián tiếp

HTTD->QKTD

HTHT->QKHT

TLĐ->TL trong quá khứ

QKĐ->QKHT

QKTD->QKHTTD

Thay đổi trạng ngữ trong câu gián tiếp

Today->That day,the same day

Yesterday->The previous day,the before day

Tomorrow->The next day,the following day

Now->Then/at one

Next day/week->The following day/week

Last day/week->The previous day/week

Ago->Before

The day before yesterday->Two days before

The day after yesterday->In 2 days"s before

Here->There

This->That

These->Those

Next sunday->The next sunday

At present->Then

Một số động từ thường dùng để chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp

say->said that

agree->claims

admit->admitted

tell->told that

offer->offered to

Câu cầu khiến

open the door->He asked me to open the door

Pleas don"t move->She asked them not to move

Sit,Rover->The boy told his dog to sit

Don"t move->The policeman ordered the burglar not to move

WH-Question

-Dùng động từ"asked to","wanted to know" _mệnh đề tường thuật

Từ hỏi vẫn giữ sau động từ tường thuật

-Sau từ hỏi là 1 câu ở dạng xác định

ex:

He said "Where are you going,Tom"

->He asked Tom where he was going

He said "How did you do that"

->He wanted to know I had done that

Yes/No question

b1 Dùng "asked" or "wanted to know"(ở mệnh đề tường thuật)

b2 Viết if/whether sau mệnh đề tường thuật

Câu hỏi bắt đầu bằng động từ hình thái thì đổi theo quy tắc thì

Có trợ động từ"do,does,did" thì bỏ->Đổi động từ chính theo quy tắc đổi thì

ex:

Are you hungry->He asked if I was hungry

Do you want the car or not->She wondered whether I wanted the car or not


He says that he is staying at home tonight

Lời nói tường thuật diễn tả 1 chân lí,sự thật hiển nhiên,một số động từ sẽ không đổi(should,had better,ought to,used to)

He said"I used to live here with my family"

->He said that he used to live here with his family

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.