NGỰA XÍCH THỐ

Cưỡi ngựa đêm đêm rất là vui
Để khỏi đem thân ngủ nướng vùi
Tốc váy leo lên phi chầm chậm
Tung bườm cất vó nhảy cho tui


Đàn ông chưa chắc cưỡi hơn ta
Để xem đến đích trước ai là
Cưỡi ngược cưỡi xuôi ta đều giỏi
Đừng thua nằm chết để mà la

Cưỡi ngựa quen nên chẳng sợ trầy
Hao mòn sứt mẻ cái chi đây
Nếu không chịu nổi thì mau biến
Phải ngựa Xích Thố mới đủ cày

Nguyễn Huy Sơn - 12/03/2016